3. Процедура по подновяване на сертификат

3.1. Подаване на необходимите документи:


За да подновите действието на издадения от Spektar.Org удостоверение за универсален електронен подпис и ако няма промяна в декларираните данни е необходимо да изпратите до delovodstvo@spektar.org попълнени и подписани с всеки един от издадените ви Spektar.Org Certificates:
- Заявка за подновяване - бланка обр. 6, която за Ваше улеснение при полагането на електронният Ви подпис е приложена в *.doc формат
- . Декларация от Автора - бланка обр. 15, която за Ваше улеснение при полагането на електронният Ви подпис е приложена в *.doc формат
- Удостоверение за актуално състояние (в случай, че подновявания сертификат е от типа Spektar OrgUniversal/ Restricted Universal), издадено до 30 дни, считано от датата на подаване на Вашата заявка. (ако не сте пререгистрирани в търговския регистър)
Имате възможност и да попълните и предадете на Регистриращия орган лично, по пощата или по електронен път подписани със Вашия сертификат горепосочените документи на хартиен носител, подписано от Титуляра. В случай, че заявката се подава по пощата, се изисква нотариална заверка.